Chính sách bảo mật

1. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích được chỉ ra vào thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó, và / hoặc cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này và / hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và nhà thầu của chúng tôi cho những mục đích giới hạn này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các công ty khác trong trường hợp sáp nhập, bán lại hoặc tổ chức lại công ty khác.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của Người dùng với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý theo luật pháp.

Bất kỳ bên thứ ba nào nhận hoặc có quyền truy cập Thông tin Cá nhân sẽ được yêu cầu để bảo vệ Thông tin Cá nhân đó và chỉ sử dụng nó để thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho bạn hoặc cho MIIN, trừ khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào như vậy biết về nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này và chúng tôi sẽ ký hợp đồng với bên thứ ba đó bởi vì chúng bị ràng buộc bởi các điều khoản không kém bảo vệ cho bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được tiết lộ cho họ hơn là nghĩa vụ chúng tôi cam kết Bạn theo Chính sách Bảo mật hoặc được áp đặt cho chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của chúng tôi ngoài việc hỗ trợ chúng tôi.

2. Chỉnh sửa / Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích marketing. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số thông tin trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua fanpage (https://www.facebook.com/MiinVietNam).

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi nắm giữ và việc sử dụng và tiết lộ chung về Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã lưu giữ. Có thể có một khoản phí tối thiểu để truy cập Thông tin Cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn và để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy diệt. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền của MIIN mới có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn, và những nhân viên này được yêu cầu phải coi thông tin là bí mật. Các biện pháp an ninh tại chỗ, thỉnh thoảng được xem xét phù hợp với sự phát triển pháp lý và kỹ thuật.

3. Bảo mật

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn và để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy diệt. Chỉ những nhân viên có thẩm quyền của MIIN mới có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn, và những nhân viên này được yêu cầu phải coi thông tin là bí mật. Các biện pháp an ninh tại chỗ, thỉnh thoảng được xem xét phù hợp với sự phát triển pháp lý và kỹ thuật.

4. Giữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin Cá nhân của bạn chỉ trong chừng mực cần thiết cho chúng tôi, với mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này và các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi. Theo cam kết ghi chép của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ Tài khoản và Thông tin Cá nhân trong ít nhất 5 năm sau khi Người dùng đóng.

5. Liên kết

Có thể có các rủi ro khác chưa được lường trước hoặc nhận diện trong Điều khoản sử dụng này.

6. Marketing

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích marketing. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số thông tin trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập Thông tin Cá nhân của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua fanpage.

7. Thay đổi

Chính sách, nội dung, thông tin, khuyến mãi, tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm và tính năng của trang web của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật và / hoặc bổ sung bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của MIIN. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này, sẽ thực hiện các bước để thông báo cho tất cả người dùng bằng một thông báo trên trang của chúng tôi và sẽ đăng Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi trên trang web.

8. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, ý kiến hoặc quan tâm nào liên quan đến Chính sách bảo mật và / hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage.