Chính sách thưởng

Đối tượng áp dụng
Dành cho tất cả người dùng Miin.

Chính sách thưởng giới thiệu
Với mỗi lượt giới thiệu thành công, cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng là điểm MIIN. Người dùng có thể chọn rút thưởng về tài khoản trên Ứng dụng ONUS. Giao dịch được xác nhận tính thưởng khi người được giới thiệu thực hiện đăng ký và mua Bảo hiểm lần đầu tiên trên Miin.

Cơ cấu thưởng
A. Đối với Người giới thiệu

1. Thưởng giới thiệu
Giá trị thưởng sẽ được áp dụng theo công thức:

Số lượt giới thiệu x giá trị một lượt *

(*) Giá trị một lượt sẽ thay đổi theo số lượng giới thiệu theo bảng ở dưới.

2. Thưởng thụ động
Nhận 50 điểm MIIN mỗi khi người được bạn giới thiệu tiếp tục giới thiệu người khác thực hiện giao dịch thành công trên Miin.

Lưu ý: Bạn phải giới thiệu ít nhất 01 người/tháng để duy trì việc nhận thưởng thụ động từ cấp dưới.

B. Đối với Người được giới thiệu
Người được giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng cho từng giao dịch theo bảng ở dưới.

Lưu ý: Đối với giao dịch Tải lên Giấy chứng nhận, điểm thưởng MIIN được áp dụng cho lần tải lên thành công đầu tiên.

Chính sách trả thưởng
Người dùng có thể thực hiện yêu cầu rút thưởng về tài khoản trên Ứng dụng ONUS bất kỳ khi nào với giá trị tối thiểu mỗi lần rút từ 1 MIIN.