Chính sách thưởng

Đối tượng áp dụng

Dành cho tất cả người dùng Miin.

Chính sách thưởng giới thiệu

Với mỗi lượt giới thiệu thành công, cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng là điểm MIIN. Người dùng có thể chọn rút thưởng về tài khoản trên Ứng dụng ONUS. 

Cơ cấu thưởng

A. Đối với người dùng đã có Giấy chứng nhận bảo hiểm

Người dùng tải Giấy Chứng Nhận bảo hiểm lên ứng dụng MIIN sẽ được nhận thưởng như sau:

Bảo hiểm TNDS Xe máy Bảo hiểm TNDS Ô tô
Người tải Giấy Chứng Nhận 10 MIIN 10 MIIN
Người giới thiệu  50 MIIN 100 MIIN

 

Lưu ý: Đối với giao dịch Tải lên Giấy chứng nhận, điểm thưởng MIIN được áp dụng cho lần tải lên thành công đầu tiên.

B. Đối với người dùng mua bảo hiểm trên ứng dụng Miin

Người dùng mua bảo hiểm trên ứng dụng Miin sẽ nhận được phần thưởng theo bảng sau:

Bảo hiểm TNDS Xe máy Bảo hiểm TNDS Ôtô
Mua lần đầu 100 MIIN 200 MIIN
Tái tục (Gia hạn) 250 MIIN 500 MIIN

 

C. Đối với Người giới thiệu

1. Thưởng giới thiệu

Giá trị thưởng sẽ được áp dụng theo công thức:

Số lượt giới thiệu x giá trị một lượt *

(*) Giá trị một lượt sẽ thay đổi theo số lượng giới thiệu theo bảng ở dưới.

Số lượng hợp đồng Bảo hiểm TNDS Xe máy Bảo hiểm TNDS Ôtô
01-30 250 500
31-100 300 600
Trên 100 350 700

 

2. Thưởng thụ động

Nhận 50 điểm MIIN mỗi khi người được bạn giới thiệu tiếp tục giới thiệu người khác thực hiện giao dịch thành công trên Miin.

Lưu ý: Bạn phải giới thiệu ít nhất 01 người/tháng để duy trì việc nhận thưởng thụ động từ cấp dưới.

Chính sách trả thưởng

Người dùng có thể thực hiện yêu cầu rút thưởng về tài khoản trên Ứng dụng ONUS bất kỳ khi nào với giá trị tối thiểu mỗi lần rút từ 500 MIIN.